Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, worden onze overeenkomsten geacht gesloten te zijn onder volgende voorwaarden :

1     Offertes

 • Onze prijzen, B.T.W. niet inbegrepen, gelden voor het plaatsen in nieuwe normale en geschikte ramen van vlakke rechthoekige niet geslepen ruiten zonder uitsnijdingen.
 • Onze prijzen zijn steeds eenheidsprijzen per m2, zelfs indien een geraamde totaalprijs vermeld werd.
 • Onze prijzen gelden slechts voor de in de offerte omschreven specificaties. Indien wijzigingen, zelfs geringe, tot gevolg hebben dat wij onze leveranciers meer of minder moeten betalen, dan kunnen de in rekening gebrachte prijzen dienovereenkomstig worden aangepast.
 • Onze prijzen gelden slechts voor zover de plaatsing uitgevoerd kan worden in twee fasen nl. één voor de buitenbeglazing en één voor de binnenbeglazing. De verdere verplaatsingen zullen aangerekend kunnen worden.
 • De toleranties voor kwaliteit, afmetingen, dikte, effenheid, kleurschakeringen zijn deze van de producenten. De door de producenten verleende waarborg verbindt enkel hen en is ons in geen geval tegenstelbaar. Bij de vervanging van een volume onder waarborg, blijft het weekloon ten laste van de cliënt.
 • Het reinigen van de ruiten is niet in onze prijzen begrepen.
 • Onze prijsoffertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen .

2     Bestellingen

 • Iedere bestelling verbindt ons slechts nadat wij ze hebben aanvaard.
 • De bestelling van de klant wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging vanwege de klant of zijn aangestelde dan wel na betaling van het eerste voorschot.
 • Overmacht en onvoorziene omstandigheden (met name alle omstandigheden die ons of onze leveranciers belemmeren normaal te produceren, te leveren en/of te plaatsen) geven ons het recht om iedere bestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of om de uitvoering hiervan op te schorten zonder voorafgaandelijke kennisgeving noch enig recht op schadevergoeding.
 • Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

3     Maten 

 • Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons van de door ons op definitief geplaatste ramen genomen maten, de cliënt is verantwoordelijk voor de door hemzelf, door de architect of door de ramenfabrikant genomen maten. Behoudens andersluidende bepalingen worden deze maten geacht sponningmaten te zijn met uitsluiting van de hindernissen en waarbij de eerste afmeting de breedte aangeeft en de tweede de hoogte.  Voor gegoten glas zal de richting van de strepen of de golven bepaald worden.

4     Werf

 • De cliënt moet op de bouwplaats een lokaal te onzer beschikking stellen dat gemakkelijk toegankelijk is, en geschikt voor materiaalopslag.
 • De cliënt moet kosteloos en op eigen verantwoordelijkheid de nodige elektrische stroom te onzer beschikking stellen.
 • De cliënt moet ervoor waken dat de ramen en deuren geregeld zijn en voorzien van hun eventuele glaslatten vooraleer met het plaatsen der ruiten wordt begonnen, dat de sponningen en de glaslatten van de ramen voorbereid zijn volgens de T.V. 113 en de STS 52 en dat de beschermlaag op de aluminium ramen verwijderd is op alle plaatsen die met kit in aanraking zullen komen.
 • Het maatwerk wordt uitgevoerd op eigen risico van de cliënt.

5     Termijnen

 • De termijnen zijn benaderend opgegeven en zijn niet bindend; een vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Zo verwijlboeten bepaald zijn, kunnen ze slechts worden toegepast indien met de plaatsing der ruiten begonnen kon worden op de geplande datum en/of het werk niet onderbroken werd door de schuld van de cliënt, tengevolge van regen, vorst, storm, staking of andere buitengewone omstandigheden.

6     Aansprakelijkheid

 • Indien de klant, zijn vertegenwoordiger of de architect ons een materiaal van een bepaalde kwaliteit of herkomst of type of nog een bepaald uitvoeringsprocédé oplegt, dragen wij niet de minste verantwoordelijkheid voor gebreken die het gevolg zouden zijn van de keuze van dit materiaal of procédé.
 • Vanaf het ogenblik dat de ruiten geplaatst zijn of afgeleverd in ons magazijn (in het geval geen plaatsing voorzien is), is de aannemer van glaswerken ontheven van elke aansprakelijkheid voor schade aangericht door derden, atmosferische omstandigheden, brand of door iedere andere breuk- of schadeoorzaak, behoudens plaatsingsfout. Elk na plaatsing beschadigd volume zal hersteld worden op basis van ons speciaal tarief voor herstellingen of tarief in regie.

7     Facturatie

 • De afmetingen worden afgerond tot de volgende cm. De eenheidsoppervlakten worden afgerond tot de volgende dm2 met een minimum van 50 dm2 per volume.  Elke ruit van onregelmatige vorm wordt volgens de kleinst omschrijvende rechthoek, berekend overeenkomstig de meetcode.
 • Wij zijn gemachtigd de opgeslagen goederen te factureren tegen 70% van de vastgestelde prijs.
 • Wij zullen de werkelijk geplaatste hoeveelheden factureren naarmate de plaatsing vordert.
 • Wij behouden ons het recht voor de formule van de prijsherziening toe te passen :

Uitvoeringstermijn minder dan 100 dagen:

Uitvoeringstermijn van 100 dagen en meer:

toegepast op de datum van elke factuur over de periode, verstreken sedert de datum van indiening der offerte.

8     Oplevering

 • Onze factuur geldt als verzoek tot oplevering die ambtshalve verworven is 10 dagen na haar verzending.

9     Betaling

 • De cliënt kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom. Wij behouden in elk geval het eigendomsrecht op de geleverde en/of geplaatste goederen tot de volledige betaling van de prijs.
 • Iedere factuur is contant, zijnde binnen de 5 werkdagen, betaalbaar. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal zonder noodzaak van enige aanmaning en van rechtswege een intrest opbrengen van 1% per begonnen maand. Bovendien zal iedere vervallen factuur vanaf zijn vervaldatum verhoogd worden met 15 % met een minimum van 25 EUR ter vergoeding van de bijkomende administratiekosten volgend uit de niet tijdige betaling en dit zonder dat enige aanmaning in dat verband noodzakelijk is. In het geval dat de overeenkomst een handeltransactie is (zoals omschreven in de Wet van 02/08/2002) wordt als interestvoet 1% per begonnen maand weerhouden en als invorderingskost een verhoging van 15 % ter dekking van de bijkomende relevante administratiekost volgend uit de niet tijdige betaling.
 • Het contract kan worden opgeschort, zelfs voor een andere werf van de cliënt, zo de betalingen niet plaatshebben op de overeengekomen vervaldagen.

10   Geschillen

 • In geval van geschil is enkel het Vredegerecht te Boom of de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, resp. de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bevoegd.